Tidigare ställda frågor!


Jag är VD för ett bostadsföretag och vi ska uppdatera vår marknadsföring. Hur skulle ni gå till väga?

Svar: Med bostadsbolag antar jag i mitt svar nedan att du menar ett bolag som hyr ut lägenheter och/eller kommersiella lokaler.
 
Jag skulle gå åt uppdateringen ungefär så här:
 

  1. Marknadsföringen har ju ett syfte. Detta syfte bör klargöras bortom det triviala (det vill säga att man ska ha god beläggning och se till att verksamheten visar överskott). Vilken långsiktig image vill ni skapa kring bostadsbolaget? Vilka intressenter finns det förutom hyresgästerna? Överensstämmer dessa intressenters värderingar och mål med varandra (inklusive ni själva), eller finns det risk för konflikter och dubbla budskap? Är syftet klart uttalat och accepterat av alla?

  2. Hur ser marknaden ut (historiskt, idag och i framtiden – vilka är trenderna)? Finns det förutsättningar i marknaden att uppnå de syften som har uttalats för marknadsföringen? Hur ser konkurrensen ut? Har ni råd/möjlighet att vara ”kräsna” eller får ni ta de hyresgäster som finns? Om marknaden är segmenterad (det vill säga om ni har tydligt distinkta grupper av hyresgäster), fungerar i så fall budskapet för alla och kommer det att leda till att målen uppfylls (även de triviala), eller måste ni utforma olika budskap för olika segment/geografier?

  3. Hur ser det ut internt? Har ni resurser och kompetenser att leva upp till den image ni vill att marknadsföringen ska förmedla? Hur ser det ut idag, är er självbild korrekt? Om en förändring skulle behövas, finns det kulturella förutsättningar för att få en sådan förändring accepterad och genomförd?
     

I alla tre stegen är ärlighet mycket viktigt. Detta kan man uppnå genom att under varje punkt formulera några så kallade ”brutala sanningar”, omständigheter som kanske inte är explicit uttalade eller så trevliga, men som finns där under ytan och som kommer att göra marknadsföringen till en glättig yta utan verklig betydelse om de inte tas om hand.
 
/Berth

 

Producerad av Snyggare-Internet